VASTELAOVESVEREINIGING HET HANERIEK van BROUKZITTERD

In 1947 werd het initiatief genomen om te komen tot een echte carnavalsvereniging in Broeksittard.
De dorpsomroeper, Jan de Burger!, maakte een ronde door het dorp met de oproep om ’s avonds in café Heijnen bij elkaar te komen om te komen tot de oprichting van een carnavalsvereniging.
Hoe dit in zijn werk ging kan men lezen in onderstaande verslagen van de protocollist Zef Kamps.

De in deze brochure opgenomen teksten zijn overgenomen uit het handgeschreven secretariaats-boekje van de eerste secretaris van de van de Broeksittardse Carnavals vereniging “’t Haneriek”.

Jozef Anton Kamps, * 16 mei 1919.

De eerste secretaris, ofwel de protocollist, was Joseph (Jos of Sef) Kamps.

De tekst start 4 januari1947 en eindigt 18 januari 1948
en beschrijft het eerste jaar van CV “t Haneriek” en het wel en wee van de “Hane en Pölkes” van Broeksittard.

Samengesteld door Winand Schmeitz

Vergadering op Zaoterdig 4 Jannewari 1947

Zaoterdig middig 4 Jannewari 1947 ging de bel door ’t Dörp en woord bekend gemaak, dat alle beschtuurslede en belanghöbbende woort opgeroupe veur ein vergadering dae dezelfde aovend om 7.30 oer bie H. Heijnen zou gehauwte waere.

Saoves ware versjillende beschtuurdere van diverse vereinigingen aanwezig, zoals schötterie, voetbalclub, supportersclub, fanfare en angere.
Klokschlaag veier minute veur ach, dus sjus op tied, woord de vergadering geaopend door Jup Wienands dae waar om te kömme tot de oprichting van ein vastelaovesvereiniging, om zoodoende auch in Broukzitterd dit jaor ein echte vastelaovend te viere.
Teves zal dan getrach waere mit carnaval de bal in de 2 zalen van Br.zitterd , die anges door de marotte gegaeve woorte, aan Broukzitterd zelf te hauwte.
Beschlaote woort eesj ens ein commitee, de z.g. Raod van Ellef, op te richte. Nao einig gebrazel en get gezeiver woorte de volgende gekke in de raod opgenômme:
Jup Wienands, Sjeer Schrieje, Joep Oirbons, Sef Kamps, Math van Naardje Jötte, Baer van Jeupke Jötte, Wil Wulms, Wil van Mieke (Jötte) Harie Schrieje, Math van Rens en Alber Claris, dae later oetgevallen is.
Toen veer zoo wied gekömme ware, koum Nol van Hoebaer Jötte bênne en waar zônger verder commentaar lid van de Raod.
Sjeng Bronneberg gouf noe ein korte oeteinzetting van ein dikke hauf oer euver de echte Limburgse vastelaovesschpas, dae veer dit jaor in Broukzitterd dan auch wille make.
Hae zag zien volle mitwirking toe om alles zoo goud en zoo gek muigelik te doon, mer op de eesjte plaatsj op ein fatsoenlike maneier.
Lang en breid mit vöel weurd en schwaore betooge woord er euver geriddeneierd of veer aan de optoch van Zitterd zouwe deilnumme of den optoch in Br. Zitterd zellef hauwte.
Tot dit letste woord beschlaote, temeer dao veer van plan ware, zelf eine prins te keize en men schlech mit 2 prinse einen optoch kent hauwte.
Vervolgens woord nog lang geluld euver het samenschtelle van wages en wat dao allemaol bie kump.
Tot schlot woord beschlaote, dat Jup en Scheer de kömmende waek bie de marotte in Zittard ens polshoogte zulle numme euver ein en anger zoals b.v.de bals.
Ein volgende vergadering zal gehauwte waere op 11 jannewari om 7.33 oer bie Zef Jötte.
De raod is dan verplich mit hoge hout op en rooie tessjeplak om den hals te versjiene.
Hienao woord de vergadering geschlaote.
Aldus in ’t eesjte jaor van oos Haneriek önger vorst Joep.
Broukzitterd 4 janneware 1947

De protocollist De vorst
‘Jos Kamps’ ‘Jup Wijnands’

Vergadering van de Raod van Ellef op 11 jann. 47

Bie Sef Jötte om 7.33 oer

Om 7.33 oer presies woord de vergadering door Jup Wienands geaopend.
Absent ware Wil Jötte en Joep Oirbons.
Den Hoge hout hauwen op Nöl Jötte en Sef Kamps. De rest durfde missjien nog niet goud. Op de eesjte plaatsj koum noe ter schpraoke het berich in de Schpeurder van 10 jannewari 47 woo in schtöng dat de Narren van Brouckzitterd reeds eine prins gekaoze hauwe. De veurziiter gouf verschlaag euver het ontschtaon van de Narren.
Op 16 Febbrewari 46 trouwde Pierre van Reus mit Jet van Jen. De ganse voetbalclub had daen daag vrie gepak om eine fijne broelef te vie re.In ein Sjoone schtoet woord het broedspaar nao de kirrek geleid. Veurop reed Sjeng Vroome op ei paerd mit eine hoge oranje houd open lintjes draan, die lede van voetbalclub vas hôlje. De ganse daag waar Sjeng het middelpunt van de lol.
Saoves op ’t bal beschloot de veurzitter van de voetbalclub Math Jötte in euverlek mit Jup Wienands en Sjeer Schrieje, Sjeng tot prins carnaval oet te roupe.
Dit gouf grote vreugde en lol. Dat bleef zoo. Toen noe later bekénd woord dat in Zitterd de vastelaovend niet doorging koume baove genuimde personen biejein en beschlaote in Broukzitterd zelf carnaval te viere en ein saort optoch te hauwte.
Sjeng waar tot prins outgeroupe en bleef dit. Enige vrunj schloote zich bie em aan en nuimde zich de Narren.
Dat waar zo in 1946.
Men wouw dit jaor zoals in ’t veurig verschlaag is gezag ein algemein carnavalsvereiniging woo alle vereinigingen in vertegenwoordig ware en wooaan auch belanghebbende en die der get veur vuilde koosjte deil numme. Dus nemes waar oetgeschlaote.
Op de eesjte vergadering van 4 jannewari 47 waar echter geine eine nar van ‘t veurig jaor aanwezig Het deij dus gek aan dat opeins in de schpeurder van 10 Jannewari schtöng dat de Narren eine prins gekouze hauwe.
Het göng der noe om, wat te doon. Möt de Raod van Ellef zich trök trekke en de vastelaoves viering aan de Narren euverlaote, of is ’t mee de bedoeling van de Narren om önger hun zelf, dus hun clupke, vastelaovend te viere.
De meiste ware van oordeil, dat dit letste ’t geval waar. Daorom woord beschlaote de Raod van Ellef door te laote beschtaon en mörge reeds mit de Narren same ein vergadering te hauwte en te vraoge, wat ze van plan zeen. Hiejnao woord euver gegange tot keizing van vorst, protocollist, seremoniemeister, schatmeister en nar.
Nao schtömming woord tot Vorst oetgeroupe:
Jup Wienands, önger de titel: Vorst Joep van ’t Haneriek.
(Jup 8 schtömme, Nol Jötte 2 schtömme)
Tot Protocollist: Sef Kamps (9 schtömme; Sjeer Schrieje 1 schtöm). Seremoniemeister: Nol Jötte (9 Schtömme; Math Jötte 1 schtöm). Sjatmeister: Sjeer Schrieje ( 6 schtömme; Harie Schrieje 4 schtömme)
Nar: Hannes geven (9 schtömme; Wil Jötte 1 schtöm)
Tot de Raod van Ellef trouw nog toe SefJötte.
Sjeng Bronneberg hölj nog eine sjoone toeschraok euver de erheve waardigheid van de vorst en de Raod van Ellef. De vorst betaalde mer mitein de boete veur ’t niet versjeine mit ten hogen hout, zeende ein flesj schnaps.
Nog versjeije moppe woorte getap, mer om 11.33 oer toen toch de flesj laeg waar schloot de vorst de vergadering mit de groet: Vastelaovend same, schlaop goud, ich gaon nao bed.

Aldus in ’t eesjte jaor van oos Haneriek onger vorst Joep I
Broukzitterd 11 Jannewari 47
De protocollist De Vorst
‘Jos Kamps’ ‘Jup Wijnands’

Vergadering van de Raod van Ellef op12 Jannewari 47

Om 6.11 er bie witvrouw Hoesmans.

De vorst aopende de vergadering om 6.11 oer mit de groet: Vastelaovend same.
Absent ware: Sjeer Schreije, Wil Jötte en Joep Oirbons.
De Narren ware auch aanwezig.
Het woord wort gegaeve aan Sjeng Bronneberg dae nog en sein oeteinzetting geef van de richtige vasteloves-viering en jeder verzuik niet taege te wirke mer alle ten vollemit te wirke, opdat de vastelaovend veur honderd present zal schlage.
De vorst gouf dan verschlaag euver het tot schtanjd kömme van de vastelaovesvereinigng en vreeg daonao of eemes get te zegge haet.
Lamber Jötte schprik names de Narren en meind dat Sjeng Bronneberg bie zien verzuik om niet taege te wirke schpeesiaal deNarren op’t oug hauw. Dat zie önger hun eigelik de vastelaovendwilde viere en van taege wirke gein schpraoke waar. Sjeng verdedig zich en zaet dat er absoluut geijne bedoeld hauw, dao haebaovendien de Narren gaaroet nog niet ins kïnde.
Auch Heng Phluppe schprik in de geis van Lamber Jötte
Deze leste zaet tenschlotte dat zie zich trök trekke en
alles aan de Raod van Ellef euverlaote en auch aan den optoch niet deil zulle numme.
Harie Scchjieje geef dan nog ens een zuver beeld van het ontschtaon van de vastelaovesvereiniging en dat eederein zich hiejbie had kenne aanschloete.
Sjeng Bronneberg vreeg nogmaals veur samewirking. Wat gedaon wurd door de vastelaovesvereiniging doon ze toch niet oet eigenbelang maer in ’t belang van gans Broukzitterd.
Wil Wulms wis er ouch nog ens op dat alles noe éin mot zeen. Vruiger wie Broukzitterd nog zelfschtandige gemeinte waar, koum der geregeld tweedrach in ’t dörp veur. Mer noe geit dat niet mee. Daoveur laot alles samewirke. Volgens de schpeurder leek ’t zo esof de Narren taegewirkde. De Raod van Ellef wil zich desnoods neierlëgge bie de door de Narren gekaoze prins.
Hiejop schtaeke de Narren de köp biejein en beginne drök te confereiere.
Ten schlotte zëgge ze hun volle mitwirking toe om de vastelaovend goud te door schlage.
Sjeng Bronneberg maak dan bekend dat tot vorst is gekaoze Joep I enz.
Hae dreeg dan ’n vastelaovesleidje veur en zaet dat eder dae ’n idee of ein veursjtel haed in verbanjd mit de vastelaovend, daagb en nach bie höm terech kan.
De vorst vreeg of nog eine ’t woord wil höbbe.
Hae maak bekend dan Zondig aanschtaonde, dus19 Jannewari, inzaal Heijnen zitting zal zeen, waobie de benuimde prins zal geinstalleierd waere.
Wae veur prins in aanmerking wil kömme kan zich in de loup van de waek bie de protocollist opgaeve. Auch kenne zich opgaeve, degeine die lid wille waere van de vastelaovesvereiniging.
De protocollist geit hiej op ronjd en 17 nuuj léde gaeve zich op.
De vorst schlut dan de vergadering, waonao de Raod van Ellef het dörp ronjd geit.

Aldus vasgelag in ’t eesjte jaor van het Haneriek önger vorst Joep I te:
Broukzitterd, 12 Jannewari 1947
De protocollist De vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Vergadering van de raod van Ellef op 15 Jan. 47

om 8.11 or bie Sjeng Schrieje

De vorst aopent de vergadwering om 8.11 oer.
Absent ware Wil Wulms, Harie Schreije en Hannes Geven.
Frits Jötte wurd auch nog in de Raod opgenömme.
De vorst vreeg allereesj of nog nemes get bekend is euver ‘ne prins.
Sjeng Bronneberg meint dat ’t het beste is noe eine prins oet te roupe, dit mörgevruig algemein bekend te make door ’t ophange van en Zondig de prins in te haole en te inschtalleiere. Dan is mitein alles geregeld.
In ’t algemein geit me hiej mit akkoord. Da Harie Schrieje en Wil Wulms nog niet aanwezig zeen, mé verwach wurd dat ze nog zulle kömme, wurd effe gewach mit ’t benuime van ine prins. Beschlaote wurd Zondig om 4.11 oer de prins in te haole, en nao den optoch door ’t dörp nao harie Heijnen te trëkke wao dan de zitting en inschtallatie plaatsj.
Baer Jötte vinjdt ’t te vruig en wil ’t get later zette in verbanjd mit de voetbalclub, die no Tegele möt. Nao einig gevreigel blif 4.11 oer gehandjhaaf.
Vervolgens wurd de samekomps en opschtelling van de schtoet vastgeschteld en het verloup van de zitting beschpraoke.
Beschlaote wurd gein eintree te heffe mer in de zaal ronjd te gaon.
De Raod möt in ‘t schwart verschiene, mit ein rood-gael-griun cocarde op. Hieveur mot gezörgd waere. Nol en Frits Jötte nömme dit op zich.
E vorst zal veur ein tweeschpan-wage zörge. Op dat augenblik komme Harie Schreije en Wil Wulms benne. De klok wis 9 oer 5 aan.
De vorst nump op dit plechtig oer het word en zaet dat zien veurschtel is omals prins te keize Harie Oirbons. Men geit hiej op tot schriftelike schtömming euver. Om 9 our 10 waere onger ademloze schtilte de breifkes geaopend en precies te 9 our 11 wurd mit algemeine schtömme tot prins van het Hanereik oetgeraope:
Harie Oirbonsgenuimp: Prins Harie I.
Terschtond wurd het volgende tillegram opgeschteldin veelvoud en nog dezelfde aovend door het ganse dörp opgehange:

Tillegram van het Haneriek
Gounsdig aovend om 9 oer 11 is mit algemein schtömme door vorst Joep van ’t haneriek en ziene aanhank benuimp tot ziene Hoogheid Prins carnaval:
Johannes Hubertus St. Sebastinanus Hendrikus Oirbons, genuimp
Prins Harie I.

 Zöndig 19 Jannewari offesjeele inhaoling en inschtalatie van de Prins om 4 oer 11, woonao zitting in de zaal Heijnen.
Elke buurt wurt verzoch aanwezig te zeen, gein pölkes oetgeschlaote.
Het Haneriek van Brouk-zitterd

Vorst Joep I

ƒNog eins wurd hienao de sameschtelling van de Schtoet beschraoke. Beschlaote wurd Zaoterdig om 6 oer 11 bie Math Wulms biejein te kömme en om 7 oer 11 de prins te gaon bezuike.
Om hauf 10 kump ziene Hoogheid de prins in eige persoon benne en wurd gefeliciteierd.
In het biezeen van de Prins wurd dan nog ein en anger beschpraoke en geregeld.
Ein hevig dispuut ontschteit nog euver de oranjeviering in verbanjd mit de te verwachte “Blijde Gebeurtenis” in ’t Köninklike hoes, en euver ’t oranjecommitee van Zitterd, wat eigenlik mit de vastelaovesviering niks te make haet.
Tot schlot wurd nog veurgeschteld Zöndig auch twee bielemen zeen te kriege. Gesjikte persone zeen echter zo gauw niet te kriege. Men zal dao nog ens nao oet kieke.
Sjeng Bronneberg zal veur 2 baerd zörge. Auch mötte 2 dikke köp Zondig in de zaal zeen en eine haan. Dao zal veur gezörg waere. Eveneins zal Sjeng veur leidjes zörge. Veur de res wurd deze aovend goud gedrönke en om nul oer 11 schlut de vorst de vergadering mit eine hevige schlaag mit den houte hamer op de taofel.
Aldus vasgelag in ‘teesjte jaor van ’t haneriek onger vorst Joep I en onger de regeiering van prins Harie I.
Broukzitterd 15 Jannewari 1947

De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Vergadering van de Raod van Ellef op18 jannewari 1947

Om 6.11 oer waar de Raod bie Math Wulms. Vergadert woort niet. Om 7.11 oer toen de wieze raod voltallig waar (sjus Hannes geven waar niet dao, want dae mous wirke) ging men gezamelik nao ’t hoes van ooze prins Harie I.
De vorst vroug aan de mam of zie d’r gein beschwaor teigen hauw, dat heur zoon tot prins waar gekaoze.
Ten veer heur toeschtömming hauwe gekrege, mous te veer gaon zitte en woord ôs ‘ne flinke ingeschjöt,wat oos alle erg goud deij.
Om 9.11oer ging de Raod nao de zaal van H. Heijnen wao opde buun ein bitje geoefend woord.
Hetnuje vasteleoves leidje 1947 gemaak door Sjeng oze , geistelike vader, woord flink gezönge.
Hienao woord vergaderd.
De cocardes zeen ongeveer vaerdig. Nol Jötte haet veur de sjtöf gezörg en Sjeer Schreije zal zörge dat ze mörge vaerdig zeen. Eder Raodslid krig drie laënjer veur op den hoge houd te doon.
De protocollist lousein ingekömme brief van Baer Jötte veur, wobie dezebedank als lid van de Raod van Ellef, wegens te drókke bezigheden.
Hienao woord geschpraoke euver de bals die de Marotte aan Broukzitterd höbbe aafgeschtange.Ze wile waal hieveur in de plaatsj höbbe, dat veer daelnummeaan den optoch van Zittard, leifs auch nog mit ein of mëe wages.
Beschlaote wurd te probeieren of de fanfare en de schötterie mit gaon. Men is algemein van oordeil dat dat al sjoon genög is.
Sjeer Schrieje geef nog ein verschlag van het verloup van de beschpraeking in Zittard.
Vervolgens wurd het dörp in buurten ingedeilt als volgt.
1, Kirkstraot en Weidom.
2. Dörpstraot vanaaf Sjeer Schrieje tot en mit Zef Wulms
3 Kruusstraot tot en mit Naard Schrieje en de Hööf etc.
4. Broukstraot tot aan Zef Philippe.
5. Kampstraot en Steegstraot.
De Raod van Ellef zal veur de prinsewage zörge.
Hieveur zal gekollecteierd waere mit ein lies bie de zaalhauwesj.Het programma van de zitting mörge woord hienao nog eins gans vasgeschteld.
Thei Schrieje en Lambér Robesj zulle aan de entree schtaon en zörge dat gein kénjer bénne kömme.
Onger dezitting zal gekollecteierd waere door Wil Wulms, Math Jötte, Joep Oirbons en Hannes Geven, en einige maedjeszulle het vastelaovesleidje verkoupe.
Wie alles zoo geregeld waar, schlootdevorst de vergadering en ging dewieze raodmet den prins nao de prinselijke wooning, woo veer lekkere breudjes mit sjenk en woosj krege en nog eine flinke borrel mit sigaar nao.
Aldus in ’t eesjte jaor van oos Haneriek onger vorst Jup I en prins Harie I.
Broukzitterd, 18 jannewari 1947

De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

De Raod zuut er als volg oet:

Jup Wienands: Vorst
Hannes Geven: Nar  Heurt bie de vorst.
Sjeer Schrieje: Schatmeister
Nol Jötte: ceremoniemeister
Zef Kamps: protocollist
Wil Wulms, Harie Schrieje, Zef Jötte, Math Jötte,
Frits Jötte, Wil Jötte en Joep Oirbons
Offesjeele inhaoling en inschtallatie van Ziene Hoogheid Prins Harie I op Zondig 19 Jannewari 1947 öm 4.11 oer naomiddig.

Om 4.11 oer waar de Wieze Raod present bie Math Wulms. Sjoon op tied koum de fanfaar auch dao aan. Effe mous gewach waere op de kôtsj.
Toen dae dan koum woord geschtart. Veurop de fanfare, dao achter de Kötsj waoin de vorst, de ceremoniemeister en de Nar en der naeve de bielemen. Achter de kötsj de Wieze Raod en dao achter trommelkoor en schötterie.
Bie ’t hoes van de prins woord geschtop en de vorst met de ceremoniemeiseter en de nar ginge de prins haole. Der schtöng vööl volk te kieke. Mit ein “Lang zal hij leve” woord hae verwelkomt en nao dat hei haw plaatsj genömme zat deschtoet zich weier in bewéging en trök door het dörp.Het woord ein echte triomftoch.Euveral schtönge de luu boete en weufde de prins toe, dae auch minzaam terökwénkde. Bie elk lid van de wieze Raod woord effe geschtop.
Om 6.11oer ware veer rondj en begouf deschtoet zich noade zaal van Harie Heijnen. De wiese Raod begouf zich nao Zef Jötte.
In de zaal van Harie Heijnen, dae werkelik schitterend waar verseierd, ware al veul luuj aanwezig.
Sjeng Bronneberg waor hi edemassa aan ’t opwerme.
Op ei teike begouf de Raod mit de prins veuropzich nao de zaal. Hoornblaozers kondigde dekomst aan en onger luide toejuichingen schreet de prins mit de wieze Raod de zaal benne en noume op de buune plaatsj.
Onger doodseschtilte aopende de ceremoniemeister de vergadering en gouf het woord aan de protocollist, dae de offesjeele beneuming van de prins Carnaval 1947:
Harie I, aaflous.
Hienao schprouk de vors, dae alle welkom heisde en de houp oetschpouk dat de carnaval goud zou schlage en hei brach hulde aan de prins.
De schatmeister Schrieje schprauk auch als wethouwer en wünsjde de prins vöölgelök in zeen regeiering euver ’t Haneriek.
Vervolgens schprouk de prins en bedankde alle veur ’t vertrouwe in höm geschteld en haopde op aller mitwirking.
De fanfaar en het trommelkoor schpeelde ein möpke en dan woord door Sjeng Bronneberg, onger mitwirking van Mia en Fietje Heijnen en de protocollist het vastelaoves-leidje, door de vorst aangebao aan de prins, veurgedrage. De raod zöng ‘trefrein. De hele zaal waar mitein knatsj.
De leidjes woorte in de zaal verkoch door enkele pölkes.
Bronneberg kondigde aan dat deauwwiever van Schtein de prins wildekomme feliciteiere. Van achter oet de zaal koume hieop 6 auw wiever mit bloume veurop en noume de prins ens flink er tösche.
Hienao waar geleigenheid om de prins te feliciteieren wao jederein gebrouk van maakte.
De prins wow flink gepeund waere en alle krege ein nönnevot.
Door enkele lede van de Wieze Raod woort door de zaal gecollecteierd.
Dae get woe veurdrage koosj dat hienao doon.Lamber Robesj droug ein Italiaans leidje veur.
Mis Mia en mister Seng, dekoordansers, traojë op.
Mia en Fietje Heijnen drouge Kööbke en Truuke veur.
Veier jonges traoë nog op mit de welt echteschte veur en Sjeng Bronneberg balleseierde mit vol glazer en brennende fakkels.
D’r waar ein richtige vastelaovesschtöming in de zaal.
De vorst schraok tenschlotte nog euver de indeiling van de buurten en neudigde alle luuj oet op ein algemeine vergadering op Gounsdig 22 jannewari om 7.11 oer bie Hausmanns.Hienao woord geschlaote.
Nao aafloup ging de Wieze Raod alle mit hun vrouwluuj het dörp rondj en tot schlot woorte veer bie de prins thoes onthaold opo kauw sjötel en breudjes mit sjénk.
Broukziiterd, 19 jannewari 1947

Carnavalsgekken uit vervlogen tijden…..

De protocollist De Vorst ‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Algemeine vergadering bie wed Hausmanns op Gounsdig 22Jannewari 1947

Om 7.11 oer öpent de vorst de vergadering.
De ganse café is schtampvol.
De vorst geef nog eins de indeiling van de buurte.
Jeder buurt keis zich ein commitee dat zelf in zien buurt collecteierd en zörgt veur ein wage of groep.
De Raod van Ellef zörgt veur de prinsewage.
Oet jeder buurt ware 2 maedjes gekaoze door de buurt zelf, die op de prinsewage kömme.
Bronneberg geef dan nog ein algemeine opwekking om zoo goud meugelik zien bes te doon opdat alles maag schlage. Bie Math Wulms zal dan Zaoterdig 25 jannewari om 8.11 oer ein vergadering zeen van de Raod van Ellef mit de aafgevaardigde van jeder buurt.
Einige vraoge waere geschteld, of de vereiniginge aan wage of groep mage deilnumme of bie ein mótte blieve.
Dit leste wurd aangeraoë.
Nao ’t zénge van ’t vastelaovesleidje schlut de vorst de vergadering.
Broukzitterd, 22 Jan. 1947
De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Vergadering van de Raodvan Elf mit de afgevaardigde van de vief buurte bie Math Wulms op Zaoterdig 25 Jannewari 1947.

Als de vorst de vergadering aopend zeen alle present.
Van jeder buurt zeen minstens 2 man aanwezig.
De Kruusschtraot en de Kampschtraot höbbe al ein ontwerp. Dit wurd door Sjeng Bronneberg goud gekeurd. Bronneberg beschprik dan nog einige ontwerpen. Ein veurluipige samenschtelling van de schtoet wurd opgezat.
In totaal zeen het minstens 17 wages en groepe.
Mit ’t zenge van ’t vastelaovesleidje wurd geschlaote, waonao de Raod zich tröktrek in de keuke van M. Wulms.
Hie wurd eesj de flesch ens flink aangeschpaoke en dan tot het zakeléke gedeilte euver gegange.
De vorst haet ’t schtöf veur de mötsche en leet ein schtöölke d’r van zeen. Het schtöf vilt bie jederein in de Schmaak. Er wurd euver de pries geschpraoke. Beschlaote wurd dat jeder lid van de Raod zien eige mötsch zal betalen.
De vorst, dae mit de ceremoniemeiser d’r op oet waar gewaes veur het prinsepak, deilt mit, dat ze d’r gein gauwe kenne kriege. Er wurd noe beschlaote zelf ein nuut prinsepak te laote make, en dit aan de vereiniging te hauwte. Hauf vaste wil mé ein toneeloetveuring gaeve of ein revuu, Hie-euver zal men later nog waal ens schpraeke.
Es de mötsche vaerdig zeen, zeen de lede van de Wieze Raod verplich bie jeder vergadering of bieeinkomps de mötsch op te höbbe.
Dan wurd nog geschpraoke euver ’t prinsebal. De zaalhouwesj höbbe bal aangevraog in verbandj mit de kirmes veur 1, 2en 9 Fibberwari. Sjeer Schrieje zal zörge dat ze bal zullle hauwte op 1, 2 en 3 Fibberwari. Op 9 Fibberwari zal dan prinsebal zeen. De vorst zal mit de schatmeister mit de zaalhouwesj gaon schpraeke.
Es het laat genög is gewoore schlut de vorst de vergadering.
Broukzitterd, 25 jannewari 1947
De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Alhemeine vergadering bie G. Tummers op Donderdig 30 Jannewari 1947.

De vorst aopent deze weier zeer drök bezochte vergadering.
De afgevaordigde van de buurt loate hun ontwerpe zeen. Euveral is de letste waek drök vergadert. Bronneberg beschprik mit jeder buurt de ontwerpe. Hienao hildj hae nog ein opwekkende toeschpraak. Beschaote wurd Daensdig 4 Fibberwari bie Chrisj Schrooote ein vergadering van de Raod mit de afgevaerdigde van de buurte te hauwte.
Nao ’t zenge van ’t vastelaovesleidje schlut de vorst deze korte vergadering, dae mee bedoelt waar es ein letste opwekking aan alle, om zo goud meugelik hun bes te doon.
Broukzitterd, 30 Jannewari 1947
De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

De Raod is nao aafloup van dees vergadering nao de zaalhauwesj gewaes. Bie H. Heijnen höbbe ze nog erg deip in ’t glaeske gekeke.

Vergadering van de Raod van Elf mit de aafgevaordigde van de buurte bie Chrisj Schroote op Daensdig 4 Febr. 1947.

De vorst is waeges omschtandighede absent. Sjeer Schrieje aopent de vergadering en heis alle welkom. Schpesiaal echter de narren, die ein aafvaardiging höbbe geschik om auch mit eine wage aan de optocht deil te numme.
Bronneberg heit alle teikeningen van de wages vaerdig en hink ze op aan de moer, wao hae aan jeder buurt hunne wage oet lék.
Ongertösche beschprik de Raod het Prinsebal op Zóndig aanschtaonde. Bie H. Heijnen is muziek, veur Math Schmeitz, dae vanaaf 31 Jan. De zaal van de witvrouw Hausmanns haet, zal nog gezörg waere. Nol Jötte haet papiere mötsche en zal deze aan de entree laote verkoupe veur 50 cent.
De volgende luuj oet alle buurte gaeve zich op om aan de entree te zitte.

Bie H. Heijnen: Bie Math Schmeitz:
A. Philippen Hob Jetten
J. v. Montfort Hein Wilms
Andries Wilms Peer Schurkens
Pie Suijkerbuijk Tjeu Schrooten
Joon Schurkens Math Kretzers

De entree wurd geschteld op ƒ1,50
Tenschlotte wurd nog geaot euver de volgorde van de optoch.
De Kruusschtraot, die ’t simbool van Broukzitter: De Haan, höbbe geit veurop en de prinsewagen kump als leste. Hieveur houf niet gelaot te waere.
Nao laoting is de volgorde es volg:

1. Kruusschtaot
2. Narren
3. Dörpstraot
4. Kirkstraot
5. Kampstraot
6. Broukstraot
7. Prinsewage
Sjeer Schrieje schpaort nog ens alle aan om gout mit te wirke en schlut dan de vergadering.

Broukzitterd, 4 Fibberwari 1947
De protocollist De Vorst plv.
‘Jos kamps’ ‘Sjeer Schrieje’

Op 9 Fibberwari waar Prinsebal, dae zeer drök waar.

Vergadering van de Raod van Elf bie Jan Jetten op 15 Fibb. 1947 om 8.11 oer.

Op dees vergadering woort de letste veurbereidingen gemaak veur de grote optoch.
Mörge zulle de vors en nog enkele lede van de Raod de caféhauwesj nog ens naogaon veur ein biedrage.
De volgorde van de optoch woort vastgesjteld wie de lede van de Raod d’r naeve zulle loupe.
1. Kruusschtaot – J. Kamps
2. Narren – J. Oirbons
3. A.Dörpstraot – Fr. Jetten
B.Dörpstraot – H. Schrijen
4. Kirkstraot – M. Jetten
5. Kampstraot – Jos Jetten
6. Brouckstraot – Wil Jetten
7. Prinsewage – Wil Wilms

Het trommelkorps zal veurop gaon en de fanfare veur de Prinsewage.
Broukzitterd, 15 Fibb. 1947
De protocollist De Vorst
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

Grote optoch op 17 Fibb. 1947.

Om 2 oer begoos de sjtoet zich te formeieren. In de Kruusstraot waar de opschtelling. Het waas ein drökte van belang. De Schoonste Mommebakkese leipe rondj. Het hele dörp waas vol vréem luuj. Om hauf drie begoosj de optoch vanoet de kruusstraot de brouckstraot in te trekke. Veurop de politie, dan ‘ttrommelcorps, sjoon verkleid, envervolgens de hele schtoet en waal:
1. Kruusstraot mit eine prachtige wage, veurschtellende ’t waope van Broukzitterd: Eine grote Haan mit drömhaer neste wao op pölkes die voordurend eier lagte.
2. De narren mit eine wage waoop ein huske wao in de beier zoute te tenke. Ze schtökte bénne goud want de hele wég roukte et verschtrikkelik
3. A. Dörpstraot eine wage wao-op ein boot mit matroze die roeide, veurschtelend; ‘veeer roeie mit eige reime’ en
B. eine wage: Schwarthanjelaere waere gemale. Eine grote meule, wao-in de sjwarte gemale woorte.
4. Kirkstraot, eine prachtige praalwage mit reuskes aafgezat, hulde aan de Carnaval.
5. Kampstraot, eine wage gemaak veur oze jönges in Indië. Mit palme, soldaote enz.
6. Brouckstraot, Deze wage schtelde eine gouwe broelof veur. Ein huske waoveur het gouwe paar Schtóng en famieje koum felisieteiere.
7. De Prinsewage.Deze waas de sjoonste van alles. Sjoone dan dae van Zitterd.
De prins schtong hoog baove in ein kerke, waoveur veier vurige paerd, die de peut hoog veurout sjmaete. Op dees paerd zaute maedjes. Op elke houk van de wage schtong ein kanon, wao achter weier maedjes schtónge. Alles waas in de Prinse-kleure gehauwte.
Het geheel waas manjefiek.

In de optoch ginge nog vööl groepe mit zoo als de famieje Rikketik, auw wiever, eine professor en nog mëë.
De schtoet trök eesj het dörp rondj en toen langs de kirk de Kirkstraot in, langs ’t kapelke tot Hauverwaege de Broukzitterderwaeg, wao op ein schtök klee gedreejd woort. Gelökkig vroor ’t kil en waasdegröndj keihel.
Zo ging ’t trök de Dörpstraot aaf en Kruusstraot tot veur ’t hoes van de prins wao deze de ganse optoch insjpekeierde en toen woort ze ontbönje.
De Raod trök mit de prins en de 10 prinsemaedjes het dörp nog ens rondj.
Saoves waar bal. Het waar geweldig drök. De Raod is alle cafees naogegaon en op de balzaal höbbe veer de carnavalsleidjes gezónge en haet de prins en de vors geschpraoke.

De prinsewage 1947

Daensdig 18 Fibb. 47 Carnavalsdaensdig.
Vandaag is in ’t keuninklike hoes ein Prinses, Marijke, gebaore.
Ter ere hievan trék sjmiddigs de Raod van Elf mit de prinsewage nao Zitterd, het park in langs de burgemeister.
Veer höbbe geweldig vööl bekieks. Jaomer allein dat het zo versjikkelikk kauwd is. Saoves weier richtig Carnaval. Dao wurd geschrömpd en geschprönge tot laat in de nach.
Broukzitterd, 18 Fibb. 47
De protocollist
‘Jos kamps’

Vergadering van de Raod van Elf op Zondig 2 Meert nao de Hoogmes bie Harie Palmen.

De inkomste en oetgave waere gecontroleierd. De kas klop. Waal mótte nog versjeije raekeninge betaald waere.
Op Zondig nao Paosje geef de Raod ein toneel oetveuring ten bate van de kas.
Neuje lede kénne toetreë en waere zogenaamde “kriele’.
Treed ein lid van de Raod oet, dan wurd oet de kriele ein nuuj lid gekaoze.
Het volgens jaor mot eraan gedach waere dat de voerluuj van de wages in de optoch eine borrel kriege.
Broukzitterd, 2 Meert 1947
De protocollist De Vors
‘Jos kamps’ ‘Jup Wienands’

2e jaor van ’t Haneriek

Vergadering van de Raod van Elf op 15 november 1947 bie Harie Heijnen.

15 Nov.47: Veur de eesjte keer dir nuuje sezoen kump de Raod vandaag beiein. Der is nog niet vööl animo.
Bronneberg schprik get euver de nuuje Carnaval. D’r zal nog later oet gemaak waere of ’t weier eine optoch geef dit jaor.

22 Nov.47: De volgende vergadering wurd gehauwte bie Sjeng Jötte op Zaeterdig 22 Nov. 47.

Op dees vergadering kump Sjeng Bronneberg mit ein sjtökske van het nuuje leidje ’48.

29 Nov. 47: Vergadering bie Harie Palmen

Veursjtel kump van devorsvan ein feesaovend te hauwte. Besjlaote wurd de volgende waek bie Puil Tummers eine gezellige aovend te hauwte.

6 Dec. 47: Gezellige aovend bie P. Tummers.

De dames zeen d’r bie. Mossjele, frites mit biefsjtök.

15 Dec. 47

Mit sjpoedis dees vergadering opgeroupe, dao men besjlaote hët Zondig 21 Dec. ‘47ein zitting te hauwte. Ein en anger wurd beschpraoke, waat op dees zitting zal gebeure.
De vergadering waas bie Chris Schrooten.
Zaoterdigaovend zal gerepeteierd waere in de zaal Heijnen. Deze repetitie woord op de vriedig gehauwte en lökde tamelijk goud, mér Zaoterdigaovend kump berich dat de burgemeister gein vergunning veur de zitting haet gegaeve.
De Raod vergaderd Zaoterdigaovend en dao wurd nogal hél geschraoke. Mer dat deit waar ens goud. De zitting wurd noe vasgeschteld op 4 Jan. ’48.

Op 2 Jan. en 3 Jan. Wurd weier geoefend. Programmaas, leidjes, alles is gereid.

4Jan. 48: Grote zitting op Zondig 4 Jannewari 1948 in de tempel bie Harie Heijnen

Om Hauf Vief trek de Raod mit fanfare, prinsemaedjes en tromelcorps door ’t dörp.
In 4 caffees wurd aangegange (H. Palmen, P. Tummers, Math Wilms, Jos Jetten).
Om 7 oere löp ’t schtörm. De hele zaal zit schtampvol als de Raod en de Prins en maedjes onger luid gejuich bennekump.
Bronneberg haet de luuj al opgewermp en alles is knatsj.
De vors en prins schpraeke het volk toe. De Raod mit demaedjes zenge de carnavalsleidjes en de hele zaal brult mit. Vervolgens wurd aangekondigd het optraeje van circus Göl.
Ongertösje dat de artiste zich verkleije wurd gezönge en veurgedrage door Lamber Robertsen broer Cals van Sittard. Ein prima circusorkes zörgt veur meziek. Dan treed het circus op;
Sjeng Bronneberg is directeur en schteltaan het publiek achtereinvolges veur:
Vors Jup Wijnands; gewichsheffer.
Albert Colaris; koordanseres.
Hannes Geven: Vuursjpiejer.
Nol Jetten; Opera zageres.
Mat en Zef Jetten; 2 boksers.

Sef kamps is sjtalknech en maak tot schlot de dodesschpröng.
Dan kömme de artiste om beurte op en verrichte hun krachtoere en veurdrachte.
De luuj brulle en schreewe van het lache. De aovend schlaagt sjitterend.
Guil Schroten en Sef Philippen kömme nog op en vertele ein bak, gebeurt in het dörp.
De luuj gaon zeervoldaon nao hoes, ze höbbe ens goud kenne lache.
Broukzitterd, 5 Jannewari 1948
De protocallist,
‘Jos Kamps’

7 Jan. ’48: Vergadering van de Raod van Elf op Gounsdig 7 Jannewari ’48 bie Math Wulms.

De vors lik in ’t ziekenhoes. Als plv.vorst wurd veur dees vergadering gekaoze de ceremoniemeister A.Jetten, dae de vergadering boetegeweun goud leid.
De kas wurd opgenomme en de raekeninge gecontroleierd. De raekening betreffende zaalverseiering veur 4 Jan. ’48 mot nog effe aangehauwte waere. Euverhaove wilt mit doon mit de vastelaovend in Broukzitterd. Dit veurschtel wurd verwörpe.
Beschlaote wurd Zaoterdig in jeder buurt ein buurtvergadering op te roupe. De caffees wao deze vergaderingen zulle gehauwte waere, waere vasgeschteld. Kruusstraot bie Math Wulms, Broukstraot bie J. Schrijen, Kampstraot/ Achter de kirk bie Math Schmeitz, Kirkstraot bie H. Palmen en Dörpstraot bie G. Tummers.
Bekendmaking zal gebeure door ’t te laote oetroupe door ‘t dörp. De lede van de Raod van Elf motte op deze vergaderingen, jeder in zien eige buurt aanwezig zeen. Het doel is weier te komme tot eine optoch en dan eventueel candidaatschtelling van eine nuuje Prins.
Zondig 11 Jan. 48 zal dan bie Math Schmeitz ein vergadering zeen van de Raod van Elf mit de aafgevaardigde van de buurte en wel nao de hoogmes.
Harie Schrijen, dae auch aanwezig is bedank zich veur de Raod van Elf. Hae zal echter blieve sjteune. De plv. vorst tracht höm nog euver te haole om te blieve tot nao de carnaval. Hae zal zich bedenke en den oetschlaag bekend make.
Absent waar, boete de vors, nog G. Schrijen, Hannes Geven, Wil Jetten en Joep Oirbons. Als kriele zeen bie de vereiniging nog gekomme Sef Jetten, Albert Colaris en Lambert Vliegel.
Zondig beschtaon te Marotte van Zitterd 6×11 jaor. Mochter veur Zondig nog ein oetneudiging komme, dan zal G. Schrijen mit W. Wilms nao de recepsie gaon onger aanbeijing van ein bloumschtök.
Om 11 oere 11 wurd de vergadering geschlaote.
Broukzitterd, 7 Jannewari ‘48
De protocollist De Vors, plv.
‘Jos Kamps’ ‘A.Jetten’

Op Zaoterdig 10 Jannewari 1948 is in jeder buurt ein buurtvergadering gehauwte

Volgens de veurluipige oetschlaag geef et weier eine optoch dit jaor.
De wieze Raod is zo ongeveer biejein gewaes en enkele lede höbbe ut mer zo’n bietje doorgevierd tot leifs hauf drie schnachs. Proost!!

11Jan. ’48: Vergadering van de Raod van Elf mit de aafgevaardigde van de buurte op Zondig

11 Jannewari 1948 nao de Hoogmes bie Math Schmeitz.
De plv vors A.Jötte aopent de vergadering om ellef oere.
Alle buurte zeen vertegenwoordig door drie of mëe aafgevaardigde. Het doel van dees vergadering is de oetschlaag te vernumme van de buurtvergaderingen van gisteraovend. Dér wurd daoraom euvergegange tot schriftelike schtömming. Jeder buurt haet ein schtöm. De veurzitter van jeder buurtcommitee brink deze schtöm oet. Dit zeen achtereinvolgens:
Dörpschtraot; Heng Wulms
Kruusschtraot; Hein Wulms
Broukschtraot; Cornelis Ehlen
Kampschtraot; Sef Phluppe
Kirkschtraot; Lambert Roberts
Nao schtömming bleke alle veur optoch.
Veur Gounsdigaovend 14 Jan. ’48 zal dan jeder buurt ein of mëecandidate veur Prins schtelle door schriftelik in ein geschlaote envelop de candidate bekend te make en bie G. Schrijen te brenge. De Raod zal dan schtömme wae Prins wurd. De buurte zulle dees waek nog vergadere en al ontwerpe vasschtelle veur de te make wage.
Zaoterig is dan weier ein algemeine vergadering van de Raod van Elf mit de aafgevaardigde
Effe veur 12 oere schlut de plv. vors de vergadering
Broukzitterd, 11 Jannewari 1948
De Protocollist De Vors, plv.
‘JosKamps’ ‘A. Jetten’

15Jan. 48. Vergadering in ’t ziekehoes te Zitterd van de Raod van Elf op Donderdig 15 Jan. 1948

Om7oere waardeganse Raod Biejein gekômme. Ein gedeelte eesj bie Sef Jötte, die van dao out nao Zitterd gonge, wao de res waar. Gezamelik ging ’t toen nao ’t ziekehoes. Alle hauwe de mötsch op.Devors haw oos echter vernöök, want veer hauwe huum sjtiekem wille verrassje. Net wie veer zien kamer benne gonge loug er dao in bed in vol ornaat met zeen mötsch op. Verschillende begiene komme auch nog effe de kamer op om zich de Wieze Raod ens te bekieke. De vors aopende de vergadering.’t Eesjte lous hae ein ingekömme schrieve veur Wil Jetten, woobie deze zich bedank veur de Raod van Elf. Dan euverhandigt G. Schrijen de ingekömme schrifteleke candidaatschtellinge veur Prins Carnaval.
De Dörpschtraot schtelt candidaat: Math Wilms en de Kruusschtraot : P. Schrooten.
Mit algemeine schtömme wurd dan gekaoze Mat Wulms,
onger de titel Mat I.
Vervolgens wurd beschpraoke de inhaoling en inschtal-lasie van de nuuje prins. Dit wurd vasgeschteld op Zaoterdigaovend 24 jan. 48 om 7.33 oer.
Zondig 25 Jan. 48 is dan Prinsebal. Om 4 oer trekke veer daen daag eesch mit de prins door ’t dörp.Ein en anger wurd nog beschpraoke.
In de plaatsch van Joep Oirbons wurd H. Oirbons, de auwe prins, in de Raod gekaoze. Auch H. Geven wurd schrömhöbbend lid. In de plaatsch van W.Jetten wurd Jos Jetten lid van de Raod. Om 9 oere schlöt de vors de vergadering. De Wieze Raod is hienao in enkele caffees gewaes, z.a. Pfennings op de Riekswag, van dao nao Taaf L ‘Ortijeen van hie nao H.Janssen op de mért.
Euverla höbbe veerflink ozevastelaovesleidjes gezonge. Om 12 oere wurd bie H.Janssen op veurschtel van G. Schrijen, tot nar i.p.v. H. Geven, dae nao lid van de Raod is gewoore, oetgeraope A.Colaris.
De Wieze Raod trek dan heivesch, woo eesj nog bie de nuuje nar ein serenaad woord gebrach.
Enkele lede van de Raod zeen dao nao nog bie de nuuje prins gewaes en koume leifs om 4 oere schnachs toes.
Dees nach woord door ’t dörp ’t volgende tillegram opgehange:
24Jannewari 1948
Tillegram van Het Haneriek.
Donderdigaovend om 8 oer 11 is door de Wieze Raod vereinigd op kamer 34 van het ziekenhoes te Zitterd aan het bed van vors Jup I benuimp tot Prins Carnaval 1948 Ziene Hoogheid: Mathias, Johannes, Hubertus, St. Sebastianus Hendrikus Wulms genuimp Mat I.
Zaoterdag 24 Jannewari 1948 offesjeele inhaoling en inschtallatie van de Prins om 7.33 oere in zaal Heijnen.
Broukzitterd, 15 Jannewari 1948
De Protocollist De Vors
‘Jos Kamps’ ‘Jup Wijnands’

17 Jannewari. Vergadering van de Raod van Elf bie J. Schrijen op Zaoterdig 17 Jan. 1948

G. Schrijen, als plv vors opent de vergadering. Er wurd nog ’t ein en anger beschpraoke euver de installasie van de nuuje prins, waobie professer Bronneberg aanweizinge gif. Vööl is niet te beschpraeke dezen aovend. Gezamelik gaon veer nao de zaalhauwesch om euverein te komme wat betref de meziek op het prinsebal.

18 Jannewari ’48. Vergadering van de Raod van Elf mit aafgevaardigde van de buurte bie Math Schmeitz op Zondig 18 Jan. 48 nao de Hoogmes.
G. Schrijen als plv vors aopent en geef ’t woord aan professer Bronneberg, dae alle nog ens aanschpoortom zich te gaeve veur de vastelaovens en de optoch. Dan kommede buurte nao veure mit hun ontwerpe.
Veurop in de optoch zulle 2 tanks gaon. Jeder buurt zal ƒ10,- aafschtaon om dees tanks te make. De ontwerpe waere dan beschpraoke. L.Kretzers zeit zien volle mitwirking toe. De maedjes van de prinsewage van ’t veurig jaor zulle dit jaor ein apaarte groep mit de haan vorme. Elke buurt möt weijer 2 maedjes keize veur de prinsewage.
Tot schlot schprik G. Schrijen nog ein hartig weurtje en schlut de vergadering.
Broukzitterd, 18 Jan. 1948
De Protocollist De vorst, plv.
‘Jos Kamps” ‘G. Schrijen’

De Raod is op 18 Jannewari 1948 saoves nog biejein gekomme bie H. Heijnen en gezamelek de nuuje prins gaon feliciteiere.

Dit is de laatste aantekening in het secretariaatsboek.
Wel staat er nog de volgende staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 1947.

Het trommelcorps van de schutterij in de optocht van ‘47

De ‘maedjes’ van de Prinsegarde.