1938 De oranjeboom.

In augustus 1977 trok er een ware windhoos over Broeksittard. Komende over de Kollenberg trok hij door de Bachstraat over het klooster, het oude schoolgebouw, de kerk en achter de huizen van In de Camp. Daar ging hij verder richting Tuddern. Op zijn route liet hij een spoor van vernielingen na. Opgetilde daken, omgevallen muren, weggeblazen duiventillen en afgewaaide takken en hele bomen. Zo viel ook de kastanjeboom nabij het gemeenschapshuis, de voormalige lagere school, ten prooi aan dit natuurgeweld. Bij de opruimwerkzaamheden werd er een fles tussen de wortels gevonden waarin onderstaand document was opgeborgen.

De tekst luidt:
In ‘t Jaar onzes Heeren 1938 den 31 Januari, in het 40e jaar der regeering van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, in het 2e huwelijksjaar van prinses Juliane met Prins Bernhard van Lippe Bisterfeld, (getrouwd 1 Januari 1937) kwam de blijde boodschap tot de wachtende bevolking van Broeksittard. De mare ging over het land en volk: een prinses is geboren, ten name Beatrix Wilhelmina.
Terwijl heel Nederland zich opmaakt om die Nationale Feestdag blijde te vieren,vereenigden zich de inwoners alhier, om mede te juichem in den algemene Nederlandse Jubel.
In statigen optocht, onder het luiden der kerkklokken, vooraf gegaan door een groep ruiters trok jong en oud, Vereeniging en gezelschap, kerkbestuur en Gemeenteraad, Geestelijke en Wereldlijke Overheid, begeleid door de tonen der fanfare “St. Caecilia”, met trommelkoor en schutterij, met schoolkinderen, onderwijzersen zesters onder het zingen van Vaderlandsche liederen, door het bevlagde dorp.
Ter blijvende herinnering aan dezen vreugdevollen nationale feestdag, den geboortedag van Prinses Beatrix, Wilhelmina Armgard, is deze kastanjeboom op de speelplaats der Parochiale lagere school bij het slot der feestelijkheid gepland en zal zijn naam in de toekomst zijn: De Oranjeboom.
Moge hij opgroeiend met onze schoolkinderen, deze immer herinneren aan de hachte aanhankelijkheid en de trouwe vaderlandsliefde van Broeksittard’s bevolking aan het Oranjehuis.
Jongste telg van Oranje, prinsesn Beatrix, Wilhelmina Armgard, Neerlands toekomst en hoop, moge de Almachtige U zegenen, gezondheid en wilskracht U geven om te zijner tijd onder Uw Koninklijke Bestuur voorspoed en welvaart, vrede en geluk aan Nederlands volk te brengen.
Broeksittard, 31 Januari 1938

Het document was ondertekend door een groot aantal mensen. Daaronder waren ook vertegenwoordigers van de naburige Duitse gemeente Tuddern! Ook de missiebisschop Mgr. Buckx behoorde tot de ondertekenaren

De jubileumboom was dus gepland b.g.v. de geboorte van prinses Beatrix 31 januari 1938.
Van de gebeurtenis werd onderstaande foto gemaakt.

Op de foto herkennen we rechts naast de boom pastoor Th. Mulder. Naast hem Mgr. Buckx, Titulair bisschop van Finland.
Man die de boom vasthoud is Jan Michiel Schrijen, secretaris van het Oranjecomité, en rechts vooraan zijn zoon Zef.