School aan de Corbeijstraat

Bij onderstaand artikel is dankbaar gebruik gemaakt van het boek “beelden van scholen” van Math Vleeshouwers.
ISBN: 90-72459-55-5, pagina 67 t/m 76.
Aangevuld door Winand Schmeitz.

De inzegening met voor elk lokaal een kruisbeeld

Toen in 1957 het uitbreidingsplan Stadbroek-Broeksittard bekend werd, was het duidelijk dat de school aan de Dorpstraat te klein werd. Bovendien was de bouwkundige toestand van het gebouw dermate slecht dat renovatie , laat staan uitbreiding, niet zinvol was.

Pastoor Packbier diende namens het kerk-/schoolbestuur het verzoek in een nieuwe school te mogen bouwen. B&W gingen hiermee akkoord maar er was nog plaats voor een school ingeruimd in het bestemmingsplan. Maar op 19 december 1957 ging de gemeenteraad ermee akkoord om achter de bestaande woningen aan de Kerkstraat een nieuwe school voor 240 leerlingen te bouwen. Maar dat zou nog even op zich laten wachten.

In mei 1961 waren de eerste woningen van het uitbreidingsplan gereed en 105 waren in aanbouw. De tijd begon te dringen.

Op 14 september 1961 kwam eindelijk het bericht uit Den Haag dat de zes-klassige school aanbesteed mocht worden. De bouw werd gegund aan aannemer gebr. Michiels uit Grevenbicht die begin 1962 met het werk begon. Reeds in november 1962 kon de school in gebruik worden genomen en op 16 december officieel door pastoor Johannes Kuypers ingezegend. Ze kreeg de naam “Johannes de doper”, de patroonheilige van de pastoor.

De nieuwe school kwam onder leiding te staan van meester Jo L.M. Breukers.

Van een 6-koppig team in 1962 naar een 14-koppig team in 1980.

Inmiddels vordert het uitbreidingsplan gestadig en in 1965 zullen er ruim 600 woningen klaar zijn. Daarbij behoren ook nog eens 20 kinderen van gerepatrieerde Indonesische ouders. Die waren maandenlang van onderwijs verstoken gebleven en konden niet langer zonder onderricht blijven. De tijd drong.
Nog voordat de bouw van de nieuwe school was begonnen diende het Kerk-/schoolbestuur op 22 november 1961 een verzoek in om nog een school van acht lokalen naast de nieuwe  school te mogen bouwen. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Voor de toekomst was een 14 klassige school vereist. Om de snelle stijging van het aantal leerlingen op te vangen werden er in 1961,1964 4n 1965 telkens twee noodlokalen geplaatst langs de Paulus Potter straat.

In augustus 1967 kon dan toch eindelijk de bouwopdracht aan wederom aannemer gebr. Michiels worden verstrekt. Zo ontstond er aan de Burg. Corbeijstraat een veertien-klassige lager school, toen de grootste van Sittard. Midden jaren 70 bezochten meer dan 500 leerlingen de school en met het verstrijk der jaren daalde dit aantal langzaam. In 1981 werden de 6 noodlokalen gesloopt.

In 1985 integreerde de lagere school en de kleuterschool samen tot basisschool. Klassen werden groepen. Van groep 1 tot en met groep 8.

Het kerkbestuur van Broeksittard was in de wijde omgeving het enige kerkbestuur dat tevens ook schoolbestuur was. Toen de katholieke identiteit van de school door de toestroom van niet-katholieke kinderen aan het afbrokkelen was, trok het kerkbestuur zich in de negentiger jaren (1994/1995)terug uit het schoolbestuur en werd de school onder gebracht bij Stichting Katholiek Onderwijs. Om het algemene en open karakter van de school te benadrukken, veranderde men de naam van “St. Johannes” in “De Kameleon”. Na de fusie met de Cantecleer school van de Vrangendael in 2007 werd de naam  “De Tovertuin”. De school wordt dan ondergebracht bij de stichting FOCUS (tegenwoordig Kindante).

Na de fusie met basisschool De Baandert en de Openbare school Sittard per 1 augustus 2019 werd de naam “Kind Centrum Sittard” en wordt er verspreid over 3 locaties les gegeven; De school aan de Corbeijstraat, de voormalige Basisschool Vrangendael en de locatie van de voormalige openbare school Sittard.

Voor meer informatie over de huidige situatie van de school kunt u terecht op de site: www.kindcentrumsittard.nl  of op facebook en/of Twitter.

 

1962 Nieuwbouw lagere school Broeksittard langs de Burg. Corbeijstraat

Archiefcode: 1425 /1962

Bij de bouwbouw van de nieuwe school werd ook al een 2-klassig noodlokaal geplaatst.
(in 1962, 1964 en 1965 werden telkens 2 nood-lokalen gebouwd langs de Paulus Potterstraat).

1962 Het interieur van de nieuwe lagere school Broeksittard

Archiefcode: 1425 /1962

De centrale hal

Johannes de doper: de naam voor de nieuwe school.
Johannes, doopnaam van pastoor Kuypers

Een moderne “Maria met kind”.

Inzegening nieuw schoolgebouw op 16 december 1962

Archiefcode: 1425 – 1962

Opening bijeenkomst met een gebed door pastoor Johannes Kuypers.
De school kreeg de naam van de patroonheilige van de pastoor “Johannes”.
De volledige naam:
“De Johannes de doper school”

Hoofdmeester Rens Breukers heet de gasten welkom